ANA - CẬP NHẬT QUI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN YÊU CẦU PCR TEST KHI NHẬP CẢNH NHẬT BẢN

  • Thứ Tư, 13/01/2021
ANA - CẬP NHẬT QUI ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN YÊU CẦU PCR TEST KHI NHẬP CẢNH NHẬT BẢN