ANA - Thông báo yêu cầu nộp mã QR của "Questionnaire WEB" khi nhập cảnh Nhật Bản

  • Thứ Tư, 09/12/2020
ANA - Thông báo yêu cầu nộp mã QR của "Questionnaire WEB" khi nhập cảnh Nhật Bản

ANA - Thông báo yêu cầu nộp mã QR của "Questionnaire WEB" khi nhập cảnh Nhật Bản