Bổ sung thông tin về các quyền lợi và mức phí Bảo hiểm Du lịch Travel Guard

AIG Việt Nam gửi lời cảm ơn Quý Đại lý đã đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi trong việc phân phối Bảo hiểm Du lịch Travel Guard. 

Vừa qua, AIG Việt Nam đã được Bộ Tài Chính phê chuẩn bổ sung nhóm các quyền lợi bảo hiểm do Covid-19 nhằm hỗ trợ khách hàng chẳng may nhiễm Covid khi ở nước ngoài. Thông tin chi tiết về các quyền lợi bổ sung, mức phí và các điều khoản bảo hiểm được gửi đính kèm hoặc Quý đại lý có thể liên hệ với chuyên viên phụ trách đại lý của AIG.

AIG Việt Nam gửi lời cảm ơn Quý Đại lý đã đồng hành, hỗ trợ và hợp tác với chúng tôi trong việc phân phối Bảo hiểm Du lịch Travel Guard. 

Vừa qua, AIG Việt Nam đã được Bộ Tài Chính phê chuẩn bổ sung nhóm các quyền lợi bảo hiểm do Covid-19 nhằm hỗ trợ khách hàng chẳng may nhiễm Covid khi ở nước ngoài. Thông tin chi tiết về các quyền lợi bổ sung, mức phí và các điều khoản bảo hiểm được gửi đính kèm hoặc Quý đại lý có thể liên hệ với chuyên viên phụ trách đại lý của AIG.

Trong thời gian cập nhật sản phẩm trên hệ thống website đặt bảo hiểm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý đại lý xuất các đơn bảo hiểm có bao gồm nhóm quyền lợi Covid từ ngày 25/05/2022.

Phương thức xuất Bảo hiểm:

v  Đơn bảo hiểm bao gồm quyền lợi Covid-19: quý đại lý vui lòng điền / chọn thông tin đặt bảo hiểm vào file Excel “Covid Cover Request” và gửi email cho Cơ để được hỗ trợ cấp đơn.

v  Đơn tiêu chuẩn (không bao gồm quyền lợi Covid-19): Quý đại lý vẫn thao tác bán trên hệ thống website AIG như hiện tại.

Chúng tôi gửi đến đại lý các file sau:

  1. Brochure
  2. Wording
  3. Bảng phí có và không có bảo hiểm Covid 19 bao gồm 6 trang: 3 trang đầu không cover covid 19 (đang áp dụng), 3 trang sau có cover Covid 19 (mới áp dụng).
  4. File Excel tính giá nhanh “AIGQuickQuoteTravel_V8”: chọn Có và Không cover Covid
  5. File Excel “Covid Cover Request”: dùng để điền thông tin và gửi cho Cơ để xuất đơn bảo hiểm có cover Covid 19.